FEDERACIÒ BALEAR DE CONFRARIES DE PESCADORS (FBCP)

La FBCP

La Federació Balear de Confraries de Pescadors neix l’any XXXX arrel de la necessitat de constituir una entitat que donés veu a les confraries de pescadors de Balears enfront l’administració pública, els distints sectors  empresarials i socials de la comunitat i la seva població en general, alhora de recolzar els seus membres en tot allò que fos del seu abast.

D’acord amb el Decret 61/1995, de 2 de juny, de la Conselleria d’Agricultura i Pesca de la CAIB, i, anteriorment amb el Decret estatal 670/1978 sobre Confraries de Pescadors, la Federació Balear de Confraries de Pescadors és un Corporació de Dret Públic de base representativa i sense ànim de lucre, la qual té atribuïda la coordinació, gestió i representació dels interessos econòmics i socials de les Confraries de Pescadors de Balears.

Finalitats de la FBCP

  1. Coordinar, gestionar i representar els interessos socioeconòmics de totes les Confraries de Pescadors de Balears.
  2. Contribuir al major desenvolupament del sector pesquer, per a assolir unes millors condicions de treball i l’adequació de les activitats pesqueres a les exigències dels temps actuals.
  3. Colalaborar en l’ordenació de les àrees marítimes.
  4. Impulsar la modernització del procés comercial per a garantir la rendibilitat de l’esforç pesquer.
  5. Planificar activitats que condueixin a incrementar la rendibilitat de l’esforç pesquer, a una explotació racional dels recursos i a millorar les condicions de treball.
Proyecto/s: 

Proyecto DRAGÓ -  Mejora de la eficiencia ecológica de la pesca de arrastre en el LIC Canal de Menorca

Beneficiario: Federació Balear de Confraries de Pescadors
Socios: Instituto Español de Oceanografía y Universidad de Cádiz

Programa PLEAMAR 2018
Eje de actuación: Eje 1.1 Innovación - Pesca